« Takaisin

Opinto-ohjaaja, erityinen tuki

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja ohjaa sekä tukee Taitajan hakijaa ja opiskelijaa opiskelun, jatko-opintojen, urapolun ja työllistymisen suunnittelussa. Opinto-ohjaaja työskentelee yhdessä hakijan tai opiskelijan kanssa luottamuksellisesti ja kynnys hakeutua opinto-ohjaajan palveluihin on matala.

  • ohjaa ja tukee mm. poissaolojen vuoksi keskeyttämisuhan alla olevia opiskelijoita
  • vastaa yhdessä kouluttajien kanssa etsivästä työstä
  • ohjaa opiskelijaa sukupuolisensitiivisesti urasuunnittelussa
  • osallistuu tarvittaessa opiskelijaa koskeviin monialaisiin työryhmiin
  • vastaa lainsäädännön mukaisesta jälkiohjauksesta
  • ohjaa opiskelijan tarvittaessa opiskeluhuollon palveluihin
  • vastaa ammattikorkeakoulun väyläopintoihin hakeutumisesta
  • konsultoi tarvittaessa Taitajan henkilökuntaa opintojen ohjaukseen liittyvissä asioissa
  • arvioi tarvittaessa fyysistä ja kognitiivista työ- ja toimintakykyä IMBA / Melba arviointimenetelmän avulla.

Erityinen tuki

Taitajan opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen, jos hän tarvitsee pitkäaikaista ja säännöllistä erityistä oppimisen ja opiskelun tukea tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisten ammattitaitovaatimusten tai osaamistavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisen tuen antamisen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen. Erityisen tuen antamisesta tehdään päätös. Opiskelijan HOKS-keskustelussa suunnitellaan erityisen tuen sisältö sekä pedagogisen tuen, opetuksen ja opiskelujärjestelyjen toimenpiteet opiskelun aikana.

Perustutkintokoulutuksessa oleville opiskelijoille, joiden henkilökohtaiset tavoitteet ja valmiudet edellyttävät osaamisen arvioinnin mukauttamista, voidaan tehdään päätös mukauttamisesta. Mukauttaminen tarkoittaa tutkinnon perusteiden arviointikriteerien sopeuttamista opiskelijan oppimisedellytysten mukaisiksi silloin, kun se on erityistä tukea saavan opiskelijan kohdalla välttämätöntä.

Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus ja ohjaus järjestetään samoissa opetusryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa. Erityisiä opetus- ja opiskelujärjestelyjä ovat esimerkiksi lisäajan antaminen, erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen, apuvälineiden käyttö ja yksilölliset oppimismateriaalit.

Lukiseuloja ja tarvittaessa yksilölukitestejä sekä matematiikan lähtötasotestejä järjestetään tarvelähtöisesti ja niiden tulosten perusteella suunnitellaan tarvittaessa yksilöllisiä tukitoimia.

Poikkeaminen

Perustutkinnon ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista voidaan poiketa, jos ne ovat opiskelijalle kohtuuttomia tai poikkeaminen on perusteltua vammaan tai terveydentilaan liittyvistä syistä. Poikkeaminen suunnitellaan HOKSin teon yhteydessä. Poikkeamispäätös voidaan tehdä esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei opiskelija ole aiemmin opiskellut ruotsin kieltä.

Erityistä tukea koskevissa asioissa ota yhteyttä erityisopettajaan.

Aikuiskoulutus Taitajan opinto-ohjaaja ja ammatillinen erityisopettaja:
Sari Laiho
040 137 9931
[email protected]