19.11.2021

Mitä on toimintaterapia?

young-happy-people-stacking-hands-outdoor-diverse-culture-students-celebrating-together.jpg

Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu toiminnantieteeseen, näyttöön sekä hyviin käytäntöihin. Toimintaterapian tarkoituksena on auttaa asiakasta suoriutumaan ja osallistumaan niihin asioihin, joihin muuttunut elämäntilanne on vaikuttanut. Muuttunut elämäntilanne voi esimerkiksi heikentää yksilön kykyä selviytyä omassa arjessa, työssä, opiskelussa tai ihmissuhteissa. Yksilön elämäntilanne voi muuttua muun muassa sairastumisen, vammautumisen, trauman, ikääntymisen tai muun merkittävän elämäntapahtuman seurauksena. Toimintaterapian tarkoituksena on olla yksilön tukena tällaisissa elämänmuutoksissa ja auttaa häntä arjen toimivuuden tukemisessa, löytämään omia voimavaroja sekä lisäämään taitoja toimintakyvyn eri osa-alueilla. Toimintaterapian kokonaisvaltaisena tavoitteena on siten asiakkaiden elämänhallinnan, omatoimisuuden sekä toimivan ja ennen kaikkea mielekkään arjen saavuttaminen sekä ylläpitäminen. Toimintaterapiaa saa antaa laillistettu kuntoutusalan ammattilainen, sillä toimintaterapeutti (AMK) on Valviran laillistamia sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö.

Toimintaterapiassa hyödynnettävät toimintamuodot vaihtelevat asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan, sillä toimintamuodot valitaan yhdessä asiakkaan kanssa kuntoutuksen tavoitteiden ja asiakkaan kiinnostuksen kohteiden mukaan. Lisäksi toimintaterapiassa voidaan tutustua erilaisiin arkea helpottaviin apuvälineisiin, valmistaa yksilöllisiä ortooseja sekä suunnitella asiakkaan asuntoon muutostöitä sujuvan arjen mahdollistamiseksi. Toimintaterapia on siten hyvin monimuotoista ja toimintaterapeutin asiakaskuntaan kuuluvat kaikki vauvasta vaariin. Lisäksi toimintaterapia voi olla sekä yksilö- että ryhmämuotoista.

Toimintaterapian monimuotoisuus näkyy myös siinä, miten monenlaisissa paikoissa toimintaterapeutteihin voi törmätä. Toimintaterapeutti voi työskennellä muun muassa perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, vanhainkodissa, kuntoutuslaitoksessa, lastensuojelussa, yksityisyrittäjänä ja erilaisissa järjestöissä. Yksi uusimmista toimintaterapeutin työpaikoista Suomessa on koulumaailma, sillä mitä aiemmin toimintakykyä vahvistetaan, sitä paremmin ehkäistään myöhempää avun tarvetta.

Esimerkiksi Espoossa toimiva Kilon koulu, jossa on luokat 1-6, on edelläkävijöitä suomalaisessa koulutoimintaterapiassa. Kilon koulussa on nimittäin vakituinen toimintaterapeutti, joka on paikalla koulussa maanantaista perjantaihin. Toimintaterapeutti on sekä oppilashuollon, opettajien että perheiden yhteistyökumppani. Oppilashuollossa koulutoimintaterapeutti on kumppani muun muassa kuraattorille, psykologille ja erityisopettajalle. Lisäksi toimintaterapeutti on toiminnan ja toimintakyvyn asiantuntija oppilashuoltoryhmässä. Opettajien ja perheiden kumppanina toimintaterapeutin tarkoituksena on puolestaan auttaa heitä tunnistamaan ja huomioimaan oppilaan oppimiseen ja osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä. Koulutoimintaterapian ansiosta kouluarjesta tulee siten muutakin kuin pelkkää pärjäämistä, sillä jokaisella on oikeus kokea koulunkäynti mielekkäänä.

 Kirjoittajana toimintaterapeuttiopiskelija Tiia Mankki


Jaa somessa